Rzecznik Praw Ucznia

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni w naszej szkole pani Ewa Gołofit, nauczycielka geografii
Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole wynikających z zapisów Statucie Szkoły.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika

 • Rozpatrywanie indywidualnych skarg.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia

 • Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika w formie pisemnej. Każdy wniosek zgłaszany przez ucznia indywidualnie lub jako przedstawiciela klasy musi być
 • czytelnie podpisany.
 • Termin rozpatrzenia wniosku pisemnego wynosi 7 dni roboczych

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image