Program Profilaktyki

Program Profilaktyki
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie, ul. Bartnicza 8
„Działania profilaktyczne to te,
które stwarzają człowiekowi okazję
do aktywnego uczestnictwa
w gromadzeniu doświadczeń, powodujących
wzrost jego zdolności do radzenia
sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych”
Gerard Edwards
Tekst jednolity ze zmianami
uchwałą Rady Pedagogicznej wszedł w życie 2 października 2006 r.
Harmonogram działań dotyczących wspierania szkół w wypracowaniu kolejnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie przemocy

 1. Powołanie w każdym gimnazjum zespołów ds. profilaktyki w których udział wezmą przedstawiciele: rady pedagogicznej, rady rodziców, poradni psychologiczno - pedagogicznej, straży miejskiej, policji, ośrodków pomocy społecznej oraz dzielnicy.
 2. Wypracowanie metod działań profilaktycznych dla danego środowiska.
 3. Wypracowanie procedur postępowania w przypadku, stwierdzenia zjawisk przemocy.
 4. Rozpowszechnienie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców o numerach telefonów zaufania i interwencyjnych.
 5. Zapoznanie ogółu uczniów, rodziców i nauczycieli o podejmowanych działaniach.
 6. Systematyczne planowanie szkoleń warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskami przemocy.
 7. Ustalenie jako zasady limitu np.10 godzin bezpośrednich zajęć z grupami uczniów i rodziców.

WSTĘP

Profilaktyka rozumiana jest w niniejszym programie jako proces wspierający zdrowie fizyczne i psychiczne, mający na celu osiągnięcie przez każdego ucznia w etapie edukacyjnym pełnej, rzetelnej wiedzy o istniejących zagrożeniach oraz nabycie umiejętności nie ulegania tym zagrożeniom.

Program profilaktyczny naszej szkoły zawiera opis zadań i działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez całą społeczność szkolną.

Treść programu:

 • podstawy prawne
 • charakterystyka środowiska
 • cel profilaktyki
 • zachowania ryzykowne młodzieży
 • działania szkoły
 • obszary tematyczne
 • formy działań
 • szczegółowe postanowienia

oraz załączniki:
 1. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania się ucznia.
 2. Kontrakt pomiędzy uczniem a rodzicem, wychowawcą i pedagogiem.

Podstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktycznego

Szkolny Program Profilaktyczny opracowano w oparciu o:
przepisy prawa oświatowego
Statut Szkoły
oraz:

 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (art. 72)
 • Konwencję o Prawach Dziecka (art.3, 19, 33)
 • Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu i Młodzieży z dnia 21 lutego 2001 r.
 • Polską Deklarację w sprawie Młodzieży i Alkoholu z dnia 18 lutego 2000 r.

Główny cel profilaktyki w szkole

Celem profilaktyki w szkole jest:

 • eliminacja, lub zmniejszenie zagrożeń i zachowań ryzykownych wśród uczniów
 • wzmacnianie czynników chroniących
 • promocja zdrowego stylu życia

Działania profilaktyczne będą uwzględniać specyfikę wieku rozwojowego oraz stopień zagrożenia poszczególnych uczniów i grup. Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka będzie prowadzona z uwzględnieniem:

 • *profilaktyki pierwszorzędowej w grupach niskiego ryzyka - promocja zdrowego stylu życia
 • *profilaktyki drugorzędowej w grupach podwyższonego ryzyka - ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji
 • *profilaktyki trzeciorzędowej w grupach wysokiego ryzyka - wskazanie możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej (leczenie, rehabilitacja, resocjalizacja)

Zachowania ryzykowne
występujące wśród młodzieży szkolnej

to „działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji”, czyli czynników zaburzających prawidłowy rozwój.

CZYNNIKI RYZYKA:

 1. zachowania agresywne i stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, w tym: wyzywanie, obrażanie, ośmieszanie, mobbing
 2. palenie tytoniu
 3. picie alkoholu
 4. używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 5. uzależnienie od mediów elektronicznych
 6. psychomanipulację (ze szczególnym uwzględnieniem sekt)
 7. zachowania wynikające z seksualności człowieka.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z przemocą
 2. uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
 3. działania informacyjne, polegające na dostarczeniu uczniowi pełnej, rzetelnej oraz dostosowanej do etapu rozwojowego wiedzy o istniejących zagrożeniach
 4. działania alternatywne, polegające na stwarzaniu uczniowi możliwości pozytywnych wyborów
 5. działania interwencyjne, polegające na wczesnym identyfikowaniu problemu, powiadamianiu rodziców (także ustanowionych prawnych opiekunów ucznia) Policji i innych stosownych instytucji w sytuacjach kryzysowych
 6. działalność prozdrowotną, polegającą na propagowaniu zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom
 7. pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na poradnictwie i wspieraniu osób objętych programem oraz działaniach określonych odrębnymi przepisami
 8. działania ukierunkowane na rodziców, polegające na zapoznawaniu z zagrożeniami, działaniami profilaktycznymi prowadzonymi na terenie szkoły, pedagogizacji
 9. działania ukierunkowane na personel szkoły (nauczyciele i personel techniczny), polegające na wewnątrzszkolnym doskonaleniu w zakresie profilaktyki
 10. działania poza szkołą, polegające na nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką zagrożeń i uzależnieniami.

OBSZARY TEMATYCZNE DOTYCZĄCE
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY

 1. specyfika wieku gimnazjalnego oraz rozwijanie pozytywnych aspektów własnego dojrzewania
 2. stres oraz sposoby radzenia sobie z przeżywanymi lękami i trudnościami osobistymi
 3. komunikacja i umiejętność odmowy- asertywność
 4. zwiększenie zakresu odpowiedzialności wraz ze wzrostem swobody
 5. obowiązujące prawo i konsekwencje jago łamania
 6. poznawanie prawidłowych norm w dziedzinie zachowań społecznych
 7. specyfika oddziaływania substancji uzależniających (nikotyny, alkoholu, narkotyków) na fizjologię i psychikę człowieka
 8. związek pomiędzy używanymi substancjami psychoaktywnymi a problemami życiowymi człowieka
 9. promowanie zdrowego stylu życia.

FORMY DZIAŁAŃ W RAMACH PROFILAKTYKI

Działalność wychowawcza i zapobiegawcza szkoły będzie realizowana:

 1. na zajęciach profilaktycznych w ramach:
  • form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć specjalistycznych, zajęć psychoedukacyjnych
  • godzin dla wychowawcy klasy
  • godzin do dyspozycji dyrektora
  • zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, imprezy klasowe, wycieczki
 2. na zajęciach edukacyjnych w ramach:
  • przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące profilaktyki.

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 1. Podstawą wyjściową do wszelkich działań profilaktycznych podejmowanych w szkole jest aktualnie obowiązujący Program Wychowawczy. Zadania z zakresu profilaktyki realizowane w ramach Programu Wychowawczego nie muszą być powtarzane w szkolnym Programie Profilaktyki.
 2. W przypadku pojawienia się zagrożeń o znacznym zasięgu i natężeniu cech patologicznych będą wyszczególniane obszary pracy profilaktycznej i konstruowane krótkookresowe bądź średniookresowe programy w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu
 3. W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program naprawczy indywidualnie dla danego ucznia.
 4. Wyżej wymienione programy będą opracowywane przez pedagogów szkolnych, zespół wychowawczy, lub specjalnie powoływane przez Dyrektora Gimnazjum komisje. W pracach tych mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz.
 5. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń będzie odbywać się na podstawie: bieżącej obserwacji środowiska szkolnego, wywiadów, badań.
 6. Działania profilaktyczne mogą ulegać modyfikacji i poszerzeniu w zależności od:
  • diagnozy wewnątrzszkolnej,
  • wniosków organów szkoły,
  • ujawniania nowych zagrożeń,
  • możliwości szkoły.
 7. W realizacji szkolnego Programu profilaktyki uczestniczy cała społeczność szkolna, w tym:
  • uczniowie,
  • ich rodzice, lub prawnie ustanowieni opiekunowie,
  • dyrektor szkoły,
  • wychowawcy oddziałów i nauczyciele,
  • pedagog szkolny i psycholog,
  • pielęgniarka szkolna,
  • biblioteka szkolna,
  • personel techniczny.
 8. Dyrektor (wicedyrektor) szkoły odpowiada za:
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wiedzy o zagrożeniach,
  • dopuszczenie do zastosowania w szkole dostępnych na rynku edukacyjnych programów profilaktycznych,
  • dopuszczenie edukatorów zewnętrznych do realizowania w szkole programów profilaktycznych,
  • prawidłowy obieg informacji, planowanie i sprawną organizację wszelkich działań związanych z profilaktyką zagrożeń,
  • znajomość przepisów prawa stanowiących podstawę dla działań profilaktycznych podejmowanych w szkole.
 9. Wychowawcy oddziałów odpowiadają za:
  • integrację powierzonego im zespołu klasowego,
  • stan poczucia bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
  • wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju,
  • współpracę z rodzicami,
  • dostosowanie programu do potrzeb klasy i jego realizację na poziomie klasy.
 10. Wszyscy nauczyciele w ramach programu:
  • podnoszą kwalifikacje,
  • aktywnie uczestniczą w posiedzeniach rad pedagogicznych, w tym: omawianiu zagadnień z zakresu wychowania i profilaktyki, wymianie doświadczeń, analizie trudnych przypadków,
  • realizują ścieżki edukacyjne.
 11. Pedagog szkolny planuje i koordynuje całość oddziaływań profilaktycznych szkoły w taki sposób, by:
  • oddziaływania profilaktyczne szkoły zachowały wewnętrzną spójność i były zgodne z programem wychowawczym szkoły,
  • oddziaływania profilaktyczne były kompleksowe, czyli kierowane zarówno do uczniów, ich rodziców, jak i personelu szkoły.
  • Pedagog monitoruje realizację oddziaływań profilaktycznych i dokumentuje.
 12. Szczególną rolę pełni personel biblioteki szkolnej, który odpowiada za gromadzenie pomocy dydaktycznych: książek, poradników pedagogicznych i psychologicznych, materiałów audiowizualnych, informatorów, ciekawych scenariuszy zajęć.
 13. Program profilaktyki realizuje się we współpracy z rodzicami uczniów, którzy odpowiadają za wychowanie swoich dzieci i świadomi zagrożeń nie powinni uchylać się od podejmowania wspólnych zadań w realizacji programu:
  • uczestnictwa w zebraniach,
  • współorganizowaniu różnych form pomocy w zakresie profilaktyki,
  • współdecydowaniu w ważnych sprawach szkoły,
  • pedagogizacji.
 14. Szkoła współpracuje z Policją i Strażą Miejską w zakresie:
  • eliminowania pobytu dzieci i młodzieży w miejscach i okolicznościach wskazujących na wagarowanie,
  • kontroli zakazu sprzedaży papierosów i alkoholu,
  • podejmowania interwencji w sytuacjach związanych z zagrożeniem,
  • oddziaływań edukacyjnych.
 15. W szkole mogą być realizowane autorskie programy profilaktyczne rekomendowane przez CMPPP, uznane placówki naukowe lub instytucje profilaktyczne (Biuro ds. Narkomanii, Referat Straży Miejskiej ds. Profilaktyki i inne). Realizatorami programów, mogą być osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami.
 16. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego
  zachowania się ucznia

  • Świadek incydentu przerywa go, kierując pod adresem agresora komunikat np. „natychmiast przestań”, „uspokój się”.
  • Następnie świadek incydentu niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy lub - w przypadku jego nieobecności - pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji.
  • Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem, który zachował się agresywnie - omawia zdarzenie oraz przypomina zasady i normy obowiązujące w szkole.
  • Jeżeli sytuacja agresywnego zachowania się danego ucznia powtarza się, wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, informując ich o dalszych konsekwencjach w przypadku braku poprawy.
  • Jeżeli zachowanie ucznia nadal nie ulega poprawie, pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia w obecności Dyrektora szkoły, wychowawcy klasy oraz samego ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców i ucznia o możliwych konsekwencjach agresywnego zachowania przewidzianych w Statucie szkoły.
  • Dyrektor szkoły podejmuje działania w oparciu o zapisy zawarte w szkolnym Statucie.

  Załacznik:

WspółpracujemyCertyfikaty

Varsavianistyczna szkoła(klik)


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją(klik)

EFS

Szkolna pracownia komputerowa i Centrum Multimedialne zostały wyposażone w komputery współfinansowane z

Monitoring na terenie szkoły

Informujmy, że zgodnie z wymogami zawartymi w art. 108a ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t.) na terenie szkoły i wokół placówki prowadzony jest monitoring.

Adres szkoły
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi
im. I.J. Paderewskiego

03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 8
tel./fax (0-22) 811-19-12
mail: sekretariat143@op.pl an image